Kế hoạch

thi an toàn giao thông

                                     SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

                                       TRƯỜNG THPT ĐAKIA                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                         Số…../KH-THPTĐK                                  Đa Kia, ngày   tháng  năm 2018

 

 

 

KẾ HOẠCH

“Triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”  dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2018-2019”

 

 

          Thực hiện Công văn số: 4355/SGDĐT – CTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”  dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2018-2019,

Trường THPT Đa Kia triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”  dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2018-2019 như sau.

 1. Mục  đích.

Nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành về luật giao thông, tuyên truyền luật giao thông đến giáo viên và học sinh.

 1. Đối tượng dự thi:

Học sinh lớp 10, 11 và giáo viên trường THPT Đa Kia năm học 2018-2019.

 1. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi.
 1. Nội dung:
 1. Cuộc thi dành cho học sinh: Có 2 vòng thi
 • Vòng 1: Thi trắc nghiệm và tự luận về kiến thức an toàn giao thông. Đề thi gồm 2 phần:

+  Thi trắc nghiệm và tự luận về kiến thức an toàn giao thông và Luật Giao thông đường bộ.

+ Câu hỏi tự luận.

 • Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn dành cho học sinh có bài dự thi xuất sắc ở vong 1.
 1. Cuộc thi dành cho giáo viên: Có 2 vòng thi
 • Vòng 1: Thi trắc nghiệm và tự luận về kiến thức an toàn giao thông, chia sẽ kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục an toàn giao thông. . Đề thi  gồm 2 phần:

+   Thi trắc nghiệm và tự luận về kiến thức an toàn giao thông và Luật Giao thông đường bộ.

+  Câu hỏi tự luận: Chia sẽ kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục an toàn giao thông

 • Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn dành cho giáo viên có bài dự thi xuất sắc ở vòng 1.
 1. Đề thi

Đề thi dành cho học sinh và đề thi dành cho giáo viên( Đính kèm theo kế hoạch).

 1. Cơ cấu giải thưởng (Xem công văn đính kèm)
 1. Tổ chức thực hiện:
 1. Tổ chức thi cho học sinh.( Đ/c Dũng chủ trì)
 • Thời gian từ ngày 4/1/2019  đến  ngày 8/1/2019.
 • Thu bài ngày 9/1/2018.
 • Báo cáo số lượng học sinh tham gia.
 • Gửi bài và báo cáo số liệu về đ/c Luật chậm nhất ngày 10/1/2019.

*Lứu ý đ/c Dũng phối hợp với đ/c Luật phô đề thi cho học sinh .

b. Tổ chức thi cho giáo viên( Đ/c Nghiệp chủ trì).

 • Thời gian từ ngày 4/1/2019  đến  ngày 8/1/2019.
 • Thu bài ngày 9/1/2018.
 • Báo cáo số lượng giáo viên tham gia, họ tên giáo viên không tham gia.
 • Gửi bài và báo cáo số liệu về đ/c Luật chậm nhất ngày 10/1/2019.

*Lứu ý đ/c Nghiệp phối hợp với đ/c Luật phô đề thi cho giáo viên.

c. Tổ chức phô đề, đóng gói, báo cáo gửi về sở giáo dục( Đ/c Luật chủ trì).

- Báo cáo số lượng bài dự thi: Giáo viên và học sinh riêng.

- Đóng gói bài giáo viên và học sinh riêng, gửi về Sở giáo dục qua phòng Chính trị tư tưởng.

          Trên đây là kế hoạch triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”  dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2018-2019 của trường THPT Đa Kia.

Đề nghị các bộ phận, cá nhân nghiêm túc thực hiện.

*Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn liên hệ hỗ trợ qua đ/c Chuyên

 

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                      NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG.

 

 

 

 

 

 

Download file
Các tin khác

thi an toàn giao thông

thi an toàn giao thông

thi an toàn giao thông

thi an toàn giao thông

thi an toàn giao thông

thi an toàn giao thông